Podmienky používania

Správca tejto stránky Vás týmto oprávňuje používať tu zverejnené informácie za predpokladu, že zachováte všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto materiálov. Niektoré materiály na tomto web serveri môžu byť chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov z tohoto servera môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Správca tejto stránky nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohoto web servera. Správca tejto stránky nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.

Správca tejto stránky môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tomto web serveri. Materiály na tomto web serveri nemusia byť aktuálne a správca tejto stránky sa nezaväzuje, že bude materiály na tomto web serveri aktualizovať.