Kandidát do europarlamentu 2014 Kálmán Petőcz o májových eurovoľbách – rozhovor

Kandidát do europarlamentu 2014 Kálmán Petőcz – rozhovorKálmán Petőcz, kandidát do europarlamentu 2014, odpovedá na otázky – Tlačové oddelenie strany Sloboda a Solidarita Vám sprostredkúva rozhovor o eurovoľbách, Európskom parlamente a Európskej únii s kandidátom do europarlamentu Kálmánom Petőczom.

Kálmán Petőcz, kandidát do europarlamentu 2014, kandiduje na piatom mieste listiny liberálnej strany SaS. V rokoch 1997-1998 pôsobil ako podpredseda Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany ELDR, ktorá bola straníckou strechou liberálnej frakcie Európskeho parlamentu.

Pán Petőcz bol v roku 2001 podpredsedom Svetovej konferencie proti rasizmu v Durbane a tiež koordinátorom východoeurópskej skupiny štátov OSN. Tato pozícia mu umožnila úzku spoluprácu s vtedajšou Európskou úniou. V terajšej dobe pôsobí aktívne v mimovládnej sfére a spolupracuje s ľudskoprávnymi expertmi Rady Európy a OBSE.

Kandidát do europarlamentu 2014 Kálmán Petőcz odpovedá na otázky o eurovoľbách, EÚ, EP …

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do europarlamentu a aké je vaše zamestnanie?

Väčšinu svojho verejne činného života som sa venoval, sčasti alebo úplne, problematike medzinárodných vzťahov. V 90. rokoch som zastupoval vtedajšiu Maďarskú občiansku stranu v Liberálnej internacionále a Európskej strane liberálov (ELDR), dokonca som dva roky bol aj podpredsedom ELDR. Sedem rokov som pôsobil v diplomacii ako veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve. V mojom prípade je dôležité nielen to, že kandidujem do europarlamentu, ale že kandidujem do liberálnej frakcie Európskeho parlamentu ako nezávislý kandidát liberálnej strany s veľmi pekným názvom Sloboda a solidarita. Tento názov podľa mňa plne vystihuje to, o čom moderný liberalizmus má byť. Liberálne strany prinášajú na politickú scénu tú správnu rovnováhu, a to dodatočné korenie, ktorého stačí síce málo, ale bez neho pokrm nestojí za veľa.

*****

Vo voľbách do europarlamentu 2014 kandidujete po prvý raz. S akými cieľmi a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vám dali svoj hlas, zvolili vás za europoslanca?

Argumenty prečo som sa rozhodol kandidovať do europarlamentu v roku 2014 sú sčasti obsiahnuté v odpovedi na prvú otázku. Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti diplomacie, je mi jasné, ako fungujú medzinárodné organizácie a inštitúcie, ale viem aj to, ako fungujú naše štátne orgány a mimovládne organizácie. Aj v týchto sférach som pracoval niekoľko rokov, keď som odišiel z diplomacie, a to najmä v oblasti ľudských práv a demokratických inštitúcií. V Ženeve som zastupoval SR v Komisii OSN pre ľudské práva, bol som podpredsedom Svetovej konferencie proti rasizmu. Ovládam všetky základné pracovné jazyky Európskeho parlamentu. Všetky tieto skúsenosti môžem a chcem využiť v troch hlavných oblastiach, na ktoré sa chcem pri práci v europarlamente zamerať: oblasť ľudských práv a demokratického vládnutia, zahraničné vzťahy EÚ a pozdvihnutie zaostávajúcich regiónov strednej Európy a Slovenska.

*****

Aký je váš názor ako kandidáta do europarlamentu 2014 na nedemokratickú povahu Európskej únie?

Liberálne strany už od počiatku upozorňovali na „demokratický deficit”, ktorý bol zabudovaný v systéme inštitúcií Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie. Avšak treba jasne odlíšiť otázku zvyšovania transparentnosti rozhodovacích procesov, odbúravania zbytočnej byrokracie a regulácií hatiacich slobodné podnikanie, zvyšovania úlohy priamo voleného Európskeho parlamentu, posilňovania inštitúcií priamej demokracie (napr. v podobe možnosti celoeurópskych petícií, účasti mimovládnych organizácií, záujmových zväzov, samosprávnych orgánov na rozhodovacích procesoch) od paušálneho odmietania myšlienky Európskej únie ako takej. Vytvorenie spoločného politického, ekonomického a hodnotového priestoru bola správna a jedine možná odpoveď na situáciu, keď sa Európa po dvoch svetových vojnách, genocídach a dvoch totalitných otrockých režimoch dostala na pokraj záhuby. Keď sa zlaďujú záujmy 27 štátov, nikdy nikto nemôže byť 100%-ne spokojný.

*****

Aké budú vaše prvé tri priority v Európskom parlamente, keď vo voľbách do europarlamentu 2014 uspejete a budete zvolený za europoslanca?

Ľudské a menšinové práva a demokratické vládnutie, pozdvihnutie zaostávajúcich regiónov, zahraničné vzťahy.

*****

Aké kľúčové skúsenosti z vašej profesijnej histórie by ste priniesli do europarlamentu?

Do europarlamentu by som priniesol schopnosť zosúlaďovania rôznorodých záujmov z pôsobenia v OSN, ale aj na úrade vlády či v mimovládnych organizáciách, schopnosť vidieť, chápať a postihovať veci v súvislostiach, citlivosť k rôznym ľudskoprávnym témam a situáciám, jazykové znalosti.

*****

Informujú podľa vás slovenské médiá o dianí v europarlamente a o práci našich súčasných europoslancov verejnosť dostatočne? Ak nie, prečo myslíte, že to tak je?

Slovenské médiá o dianí v europarlamente neinformujú dostatočne. Samotné médiá majú málo spolupracovníkov, ktorí sú odborníkmi a odborníčkami na záležitosti Európskej únie. Na druhej strane, zrejme sa im európske témy zdajú málo atraktívne z hľadiska sledovanosti či čítanosti.

*****

Vyvíjajú slovenskí europoslanci dostatočné množstvo aktivít v záujme Slovenska a v prospech ľudí žijúcich na Slovensku?

Aktivity slovenských europoslancov neviem celkom zodpovedne posúdiť, nemám dostatok informácií. Myslím si, že viacerí slovenskí europoslanci vykonali aj mnoho užitočných vecí, viacerí mohli vykonať aj viac. Opakujem však, že tzv. európske a tzv. štátne či národné záujmy sa nedajú od seba mechanicky oddeliť. Práca v prospech celoeurópskych či univerzálnych hodnôt sa nakoniec odrazí aj na konkrétnom úžitku pre obyvateľov Slovenska a niekedy prílišné presadzovanie úzko chápaných „národných” záujmov vedie do slepej uličky, lebo ak by to robili všetci dvadsiati siedmi, tak sa nikdy na ničom nedohodnú. To je moja skúsenosť z diplomacie. Druhá je tá, že ak niečo považujem za správne či užitočné zo svojho pohľadu, tak sa ozvem, lobujem, presviedčam, hľadám spojencov a nemlčím. Moja častá skúsenosť z rôznych pracovných skupín v rámci EÚ je taká, že zástupcovia a zástupkyne krajín V4, teda aj Slovenskej republiky sú málo aktívni alebo sa nezapájajú do rozpravy z dôvodu, že neovládajú dokonale rokovací jazyk. To sa však týka najmä rôznych orgánov a pracovných skupín v rámci Komisie a Rady. Treba si uvedomiť, že v Európskom parlamente sú europoslanci a europoslankyne zoskupení podľa politických skupín a nie podľa štátov či národnosti.

*****

Ak vás voliči vo voľbách do europarlamentu zvolia, ako ich chcete informovať o dianí v Európskom parlamente a vašich dosiahnutých výsledkoch?

Ako europoslanec budem informovať voličov o dianí v Európskom parlamente cez svoju webovú a facebookovú stránku, cez svoj blog a osobnými návštevami jednotlivých regiónov.

*****

Pán Petőcz, vymenujte prosím 5 závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia v májových voľbách do europarlamentu 2014 voliť?

  1. Jedným z kľúčových hesiel spoločenských zmien po roku 1989 bolo heslo Späť do Európy, pričom pod Európou si každý predstavoval Európske spoločenstvá, neskoršiu Európsku úniu. Podľa prieskumov veľká väčšina obyvateľov stále považuje vstup SR do EÚ za pozitívum a dôveruje EÚ. Využitím slobodného práva voliť do Európskeho parlamentu dokumentujeme, že keď už teda v tej Európe sme, sme schopní správať sa ako jej aktívni a zodpovední európski občania a aktívne občianky a nie je nám jej osud, a teda aj náš vlastný osud ľahostajný.
  2. Europarlament je jedinou skutočne demokratickou inštitúciou Európskej únie, lebo je priamo volený občanmi a občiankami EÚ. Ak sme spokojní alebo naopak nespokojní s fungovaním Európskej únie, ako ináč chceme vyjadriť svoj postoj, názor, ako chceme prispieť k pozitívnym riešeniam, ak nie účasťou na voľbách a delegovaním europoslancov a europoslankýň, ktorým dôverujeme?
  3. Právomoci Európskeho parlamentu sa v ostatnom čase posilnili. Nemá síce právomoc legislatívnej iniciatívy (sám nemôže navrhovať smernice a iné právne akty), ale má zároveň s Radou Európskej únie spolurozhodovaciu právomoc. V Európskej únii sa rozhoduje o veciach, ktoré v cca 70% ovplyvňujú náš každodenný život. Aj preto by sme na voľby do EP 2014 nemali rezignovať.
  4. Účasťou na voľbách do europarlamentu dokumentujeme aj to, že dokážeme dovidieť za vlastné humno. Že chápeme celoeurópske hodnoty mieru, slobody, demokracie, dôstojnosti a spravodlivosti, že nám záleží na udržaní a posilnení postavenia Európy vo svete, že dokážeme byť solidárni, tolerantní a chápaví aj k potrebám iných.
  5. Ak majú občania a občianky záujem, aby sa aj v europarlamente viac presadzovali určité hodnoty a riešenia, ktoré sú im blízke, mali by podporiť strany, ktoré tieto hodnoty zdieľajú. Ináč prenechajú priestor iným, s ktorými nesúhlasia. Liberálne hodnoty sú hodné toho, aby boli v EP posilnené, lebo ony zodpovedajú najlepšie pôvodným cieľom zakladateľov novej Európy po 2. svetovej vojne: hodnotám slobody, demokracie , spravodlivosti a solidarity.

*****

Čo podľa vás ako kandidáta do europarlamentu 2014 slovenská verejnosť o Európskom parlamente nevie a mala by?

Verejnosť o Európskom parlamente a všeobecne o európskych inštitúciách vie veľmi málo alebo vôbec nič. Nevie najmä to, aké je postavenie Európskeho parlamentu v systéme orgánov a inštitúcií Európskej únie. Na jednej strane si mylne predstavuje, že sa tam rozhoduje o „všetkom”, na druhej strane jeho význam, dosah a dopad na reálne procesy nedoceňuje. Veľmi zjednodušene by sa reálny stav mohol popísať takto: v Európskej komisii prevládajú „európske” pohľady a záujmy, v Rade Európskej únie (a v jednotlivých Radách ministrov EÚ) prevládajú „národné” pohľady a záujmy (teda pohľady a záujmy jednotlivých členských štátov EÚ zastúpených ich vládnymi predstaviteľmi). Európsky parlament by mala byť práve tá inštitúcia, v ktorej sú „európske” a „národné” pohľady a záujmy v rovnováhe, vzájomne sa doplňujú, zlaďujú a včleňujú aj do globálneho kontextu.

*****

Pan Petőcz, s akým krédom idete do nadchádzajúcich eurovolieb 2014?

Jedným z najvýstižnejších výrokov vystihujúcich podstatu liberalizmu „ľudským” jazykom je „ži a nechaj žiť”. Štát (alebo akýkoľvek mocenský subjekt, teda aj Európska únia) má pomáhať ľuďom, keď to potrebujú, no nemá zasahovať do ich slobody, pokiaľ o to nestoja. Aj Európska únia by mala byť čo najviac solidárna, pokiaľ je to v záujme rovnosti šancí a spravodlivosti, ale len v najmenšej a najnevyhnutnejšej miere by mala obmedzovať slobodu  svojich občanov a občianok.

Pan Petőcz, ďakujeme vám za poskytnutý rozhovor a želáme vám veľa úspechov v májových voľbách do europarlamentu 2014.

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.